Algemene gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Indien u één of meer algemene voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de website niet te gebruiken.
Het gebruik van de website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via de website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.
De informatie op onze website is van algemene aard en is niet aangepast aan concrete situaties of omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.
Door het gebruik van onze website verbindt u zich ertoe :
– Zich verantwoordelijk en met respect voor de wettelijke bepalingen te gedragen (bv. Geen illegale, bedreigende, hatelijke, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie verzenden);
– De veiligheid van de website niet te schenden of in het gedrang te brengen;
– Uitsluitend voor persoonlijke en privé doeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële boodschappen of ongevraagde elektronische post te verzenden;
– Geen inbreuk te maken op de rechten van Syndicuskantoor of gelijk welke derden. Deze rechten omvatten onder meer, zonder limitatief te zijn, de intellectuele rechten in de ruime betekenis en de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Onze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van Syndicuskantoor. Deze links zijn louter informatief. De Syndicuskantoor kan geen garantie geven over de juistheid van het adres , de inhoud of de werking van deze websites. Syndicuskantoor kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.
Syndicuskantoor is eigenaar van de inhoud van deze website en van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen enzovoort, die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van het Syndicuskantoor.
U stemt ermee in dat Syndicuskantoor ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van de ontwikkeling en het uitdenken van nieuwe diensten.
Onze website wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks de voortdurende inspanningen, kan Syndicuskantoor geen garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid, de volledigheid en de nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen.
Syndicuskantoor kan, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de website weigeren. Syndicuskantoor kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit:
– Het gebruik van de website of de gegevens die erop terug te vinden zijn, zoals het verlies of beschadiging van uw programma’s of andere gegevens van het computersysteem of van uw apparatuur;
– De onmogelijkheid om de website te gebruiken;
– De toegangsweigering tot de website.
Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Syndicuskantoor strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van Syndicuskantoor beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.
U verbindt zich ertoe Syndicuskantoor en elke andere derde te vergoeden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die Syndicuskantoor of een derde als gevolg van uw daden of verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de algemene voorwaarden.
Syndicuskantoor kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het is aanbevolen de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatste versie.
Indien een clausule van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.
Het niet of laattijdig uitoefenen van ene recht dat uit de algemene vooraarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening van dat recht in de weg, noch van elk ander recht dat uit de algemene voorwaarden voortvloeit. De algemene voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.
De algemene voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.
Deze website werd gemaakt en wordt beheerd door de Immo Robijns bvba, met maatschappelijke zetel te 3440 Zoutleeuw, Smitsweg 6.

© 2021 - Alle rechten voorbehouden.

GEMAAKT MET ❤ DOOR CV WEB PRODUCTIONS